تعاریف

تعداد بازدید:۱۱۲۵

تعاریف
در این آئین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است


- دانشگاه:به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی ، روزانه و شبانه، دولیتی و غیر دولتی، دانشگاه گفته می شود.

 

دانشکده:واحدی ا زیک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد. مانند: دانشکده عمومی دانشکده برق، دانشکده الهیات و نظایر آن.


 - گروه آموزشی: گروه آموزشی واحدی ا زیک دانشکده و یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد. مانند گروه ریاضی، گروه معارف اسلامی و نظایر آن

 - گروه برنامه ریزی :منظور از گزوه برنامه ریزی یکی از گروههای نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است که در وزارت فرهنگ و آموزش عالی استقرار دارند.

- گروه آزمایشی: منظور از گروه آزمایشی یکی از گروههای آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری دانشگاهها است که دراوطلبان را بر حسب رشته هاس انتخابی به گروههای خاص تقسیم میکند.


 -دوره: دوره به مدت زمان یا مجموعه فعالیتهاییگفته می شو دکه دانشجو وارد دانشگاه شده در یک رشته خاص تحصیل کرده و در آن دشته فارغ التحصیل می شود. ماننددوره کاردانی، دوره کارشناسی و ...


 -اداره آموزش:اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد و انجام امتحانات، جمع آموری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.


 -استاد: هر فردی که مسئولیت تدریس و اداره کلاس را در یک درس چه بصورت نظری یا عملی و یا کارگاهی و کارآموزی بر عهده دارد استاد نامیده می شود.


-رشته: رشته یکی از شعب فرعی از گروههای علمی (علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، تربیت معلم و علمی – کاربردی) است که از لحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد. دروس مشترک در دو رشته متفاوت ، نباید از 30 درصد کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند.


- گرایش: هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدهای رشته کمتر و از 30% کل واحدها بیشتر باشد.