نظام آموزشی

تعداد بازدید:۱۱۹۵

آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است.
در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.
هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت ، عملی (یا آزمایشگاهی) 34 ساعت، کارگاهی (یا عملیات میدانی) 51 ساعت، کارآموزی و کارورزی (یا کار در عرصه) 68 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی (یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژهمتناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می شود.


سال تحصیلی
ماده 6:
هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.


تبصره:
مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پاین دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.


حدود اختیارات دانشگاه
ماده 7: 
تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شوورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.
ترتیب دروس به رعایت پیشنیازها، روش تدریس، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاههاست.


دروس انتخابی
ماده 8:
دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس اننتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنکه تعداد واحد ها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.


ساعات حل تمرین
ماده 9:
دانشگاهها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی، در هر رشته از دوره های کارشناسی، تا 20 ساعت، در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند.