تغییر رشته

تعداد بازدید:۳۱۳۶۵

ماده 55:
دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می توان دبا داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی

ذیربط ا زیک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:
1- ادامه حصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
2- حداقل 6/1 و حداکثر 3/2 واحدهای دوره را گذرانده باشد.
3- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.
4- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی موردنیاز در رشته جدید را داشته باشد.
تبصره 1:
تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است.
تبصره 2:
تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است.
تبصره 3:
دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.
ماده 56:
تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می گیرد در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است.
ماده 57:
در صوتر موافق تبا تقاضای تغییر رشته دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.
تبصره:
اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر ررشته تا پایان دوره ازو ی سلب می شود.
ماده 58:
دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی ازو ی پذیرفته می شو دکه به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.
تبصره 1:
دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند در این حال چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود.
تبصره 2:
در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.


تغییر رشته الزامی
ماده 59:
چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارایی حاصل از آن طبق جداول نقص عضو از دست بدهد می توان دبا رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی ک هاز لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 55 (باستثنای بند 1) و ماده 57 معاف خواهد بود.
تبصره:
در مواردی که دانشجو به دلایل نقص عضو و بیماری توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله نسبت هب تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد.
ماده 60:
دانشجویان دوره دکتری پزشکی عمومی دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی یا دوره های کارشناسی ارشد پیوسته که به دلایلی از تحصیل در دوره مربوط منع شده اند در صورتی که حداقل واحدهای معادل دوره کاردانی یا کارشناسی را گذرانده باشند با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و با احتساب واحدهایی که گذرانده اند می توانند به یکی از رشته های گروه پزشکی یا یکی از رشته های مرتبط با آن در گروه دیگر در مقاطع کاردانی یا کارشناسی تغیییر رشته دهند و پس از تطبیق واحدهای گذرانده شده در رشته جدید به ادامه تحصیل بپردازند.
تبصره:
در صورتی که دانشگاه مبدأ فاقد رشته تناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد شورای آموزشی دانشگاه نظر خود را دایر بر تغییر رشته دانشجو حسب مورد به معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند تا دانشجو را در یکی از دانشگاههای دیگر جابجا نمایند.
ماده 61:
متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید.
ماده 62:
تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است. در این حال برای این گونه دانشجویان حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می شود.