ثبت نام

تعداد بازدید:۱۳۰۶

فصل اول شرایط  ورود و نام نویسی

شرایط ورود
ماده 1:
1-1 - مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
2-1- - داشتن گواهینامه پایان دوره متوسط هاز داخل یا خارج کشور، مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
3-1  پذیرفته شدن در آزمون ورودی
4-1  سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی ک هاز طریق مراجع ذی ربط صادر می شود.شرایط ورود در دوره های کاردانی، کارشناسیپیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی و داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است

نام نویسی
ماده2: 
پذیرفته شدگان آزمون ورودی، موظف اند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می وشد، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
ماده 3:
دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال بمنزله انصراف از تحصیل است در صورت تأخیر و یا عذر موجه ، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد. ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.
تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خوددارری از نام نویسی، با دلایل مستند، بطور مکتوب در اولین ماه بعداز آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.


منع تحصیل
ماده 4:
دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش ا زیک رشته و در هر رشته بیش ا زیک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیوت بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می وشد و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذی ربط بپردازد.
تبصره:
دانشجویان ممتاز (با استعدادهای درخشان)، ازشمول این ماده مستثنی هستند. 
تعریف دانشجوی ممتاز، و ضوابط اجرایی این تبصره ، توسط شواری هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین وابلاغ می شود