حذف و اضافه

تعداد بازدید:۳۰۲۹

حذف و اضافه
ماده 17:
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پی از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود راب ا دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی ویا ز حد مقرر تجاوز نکند.


حذف اضطراری
ماده 18:
در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط یکی از درسهای نظری خود راب ا تأیید گروهآموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولاُ غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاُ تعداد واحدهای باقیمانده ویا ز 12 واحد کمتر نشود.
ماده 19:
حذف کلیه درسهای اخذ شده در یکن یمال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد.
در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.