مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

تعداد بازدید:۴۵۱۳

مرخصی تحصیلی
ماده 33:
دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره:
مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
ماده 34:
تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.
تبصره:
اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافق تبا درخواست دانشجو را کتباُ به وی ابلاغ نماید.


انصراف از تحصیل 
ماده 35:
ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامهتحصیل را ندارد.
تبصره:
در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداقل ی کماه قبل از پایان همان نیمسال بهدانشگاه ارائه دهد. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
ماده 36:
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاُ به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله ی کماه از تاریخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگیرد پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره 1:
دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل کند.
تبصره 2:
تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است.


مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت
ماده 37:
دانشجویی که به عنواان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود می توان دبا ارائه حکم مأموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاد هاز میزان مرخصیاستحقاقی در طول دوره تحصیل 0 تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.