انتقال

تعداد بازدید:۲۰۹۷

تعریف انتقال
ماده 38:
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو ا زیک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
ماده 39:
انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر:
1- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری ک هوی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
2- معلولیت مؤثر دانشجو به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.
3- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تیید مراجع ذی ربط
تبصره1:
هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره 2: 
برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی استغال و سکونت او در تهران باید

 به تایدد مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
تبصره 3:
در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص می دهد چنانچه محل تحصیل وانشجوی دختر در تهران باشد و شوه راو نیز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصیلی

دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر) موجود نباشد، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.
تبصره 4:
به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلوگیری از سرگردانی آنان در تعیین محل تحصیل کمیته ای در معاونت دانشجویی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نام کمیته انتقال تشکیل می شو داین کمیته می تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی در هر یک از دانشگاههای تهران سهمیه تعیین کرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جابجا کند.
ماده 40:
انتقال دانشجو از دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر در یک رشته و در یک مقطع به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد بلامانع است.
ماده 41:
انتقال از دوره های شبانه به روزانه از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدأ و مقصد بلامانع است.

انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی
ماده 42:
انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه صورت می گیرد. و این ضوابط توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین و ابلاغ می شود.

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور
ماده 43:
انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل مطابق آیین نامه ای صورت می یرد که در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شورای عالی برنامه ریزی تصویب و ابلاغ شده است. (ضمیمه 3)
ماده 44:
دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأتسلیم نماید.
ماده 45:
دانشگاه مبدأ د رصورت موافق تبا انتقال موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد.و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را بهدانشگاه مبدأ اعلام نماید.
تبصره:
در صورت موافق تبا انتقال کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می شود.
ماده 46:
در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 است بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.
تبصره:
تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی عیناً درکارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده فقط در محاسبه میانین کل او محسوب می شود.
ماده 47:
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرک تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدأ و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.
ماده 48:
انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.