مصرف داروها در حاملگی

تعداد بازدید:۱۳۶۳۶۵
مصرف داروها در حاملگی


مصرف اغلب داروها دردوران بارداری می تواند عوارض کوتاه مدت ویا دراز مدت برروی جنین ایجاد نماید وبااین وجود نوع و شدت این عوارض به نوع دارو و شکل دارویی آن ویا طول مدت مصرف دارو و عمر جنین و مراحل رشد آن بستگی دارد .با توجه به میزان احتمال بروز عوارض ناشی از مصرف داروها برروی جنین داروها به 5گروه تقسیم می شوند .داروهای گروه A و B داروهایی هستند که مصرف آنها دردوران بارداری –با توجه به اطلاعات موجود – مجاز اعلام شده است .داروهای گروه Cبااحتیاط فراوان وفقط درصورت ضرورت می توانند مصرف شوند .مصرف داروهای گروه D دردوران بارداری ،مگر درشرایط ویژه وآن هم با حداقل مقدار مصرف وحداقل دوره مصرف غیر مجاز است . داروهای گروه X به هیچ عنوان نباید دردوران بارداری مصرف شوند .
1.       اغلب داروهای NSAID درسه ماهه اول و دوم بارداری درگروه Bودرسه ماهه سوم درگروه D قرار دارند .  
2.       سولفونامیدها درسه ماهه اول ودوم بارداری درگروه B ودرسه ماهه سوم در گروه D هستند .  
3.       ویتامینها درصورت مصرف بامقادیر مجاز درگروه B هستند ولی درصورت مصرف با مقادیر زیاد درگروه D قرار می گیرند . 
4.       کاپتوپریل درسه ماهه اول بارداری درگروه C ودرسه ماهه دوم و سوم درگروه D است .  
5.       پتیدین با مقادیر مصرف زیاد و طولانی درگروه D قرار دارد .  
6.       داروهای حاوی اسید استیل سالیسیلیک با مصرف مقادیر زیاد و طولانی درگروه D قرار دارند ولی با مصرف مقادیر کم وکوتاه مدت درگروه cهستند .  
7.       به طور کلی با مصرف اشکال موضعی وکوتاه  مدت داروها دردوران بارداری احتمال بروز عوارض ناخواسته کمتری برروی جنین وجود دارد .  
گروه :A 
مطالعات کافی در زنان حامله, خطری را برای جنین برای سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است.شواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد 

گروه: B 
مطالعات در حیوانات خطری را برای جنین نشان نداده است.. ولی مطالعات کافی در زنان حامله وجود ندارد.. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است.ولی مطالعات کافی در زنان حامله خطری را برای جنین در سه ماهه اول حاملگی نشان نداده است. وشواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران حاملگی وجود ندارد 

گروه: C 
مطالعات در حیوانات نشان داده است که این دارو اثرات جانبی دارد ولی مطالعات کافی برای انسان در دسترس نیست. با اینحال منافع استفاده از دارو در زنان حامله ممکن است در مقابل خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.. یا اینکه هیچ گونه مطالعه ای در حیوانات و یا مطالعات کافی در انسان وجود ندارد 

گروه :D 
شواهدی مبنی بر وجود خطر برای جنین انسان وجود دارد ولی در بعضی از موارد منافع دارو ممکن است استفاده از آن را اجتناب ناپذیر نماید... و در مقابل منافع دارو خطرات احتمالی دارو را باید پذیرفت 

گروه :X 
مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای حنینی بوده است.. یا عوارض جانبی گزارش شده موید ایجاد خطرات در جنین است. به دلیل این خطرات به طور واضح , مصرف این داروها در دوران حاملگی ممنوع است
 

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۷