مهر ماه

تعداد بازدید:۱۰۰۶
  • بازدیدهای بهداشتی از اماکن 2876 مورد
  • تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5714 مورد
  • کلرسنجی آب آشامیدنی 3251 مورد
  • نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل 784 مورد
آخرین ویرایش۱۸ آبان ۱۳۹۹