آذر ماه بیماریها

تعداد بازدید:۱۱۵۹
1- پیگیری و اعزام تیم های واکنش سریع جهت 1100 بیمار مثبت و ارائه آموزشهای لازم بر طبق پروتکلهای ابلاغی
2- برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی گام چهارم مبارزه با کرونا ویروس ( طرح شهید سلیمانی ) جهت پزشکان مراکز شهری و کارشناسان ناظر
3- هماهنگی در برگزاری دوره آموزشی انجام رپید است برای مراقبین سلامت و بهورزان
4- بازدید و سرکشی به مراکزشهری و روستایی ارسطو و چهارده معصوم و داود آباد و ساروق در اجرای طرح شهید سلیمانی
5- تشکیل دو جلسه کمیته رهگیری و مراقبتی در واحد با حضور کلیه همکاران
6-هماهنگی جهت غربالگری مسافران پروازی توسط تیم واکنش سریع
7-جمع آوری فرم ها از مراکز نمونه گیری و ارسال نمونه به ازمایشگاه های مرجع ( روزانه)
8-جمع آوری و ارسال آمار روزانه تست رپید طرح شهید سلیمانی روزانه به معاونت بهداشتی
9-( تعداد رپید تست 174 مورد که 22 مورد مثبت گزارش شده است )
آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۹