مهرماه آزمایشگاه

تعداد بازدید:۹۹۷

تعداد مراجعین در مهر به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اراک 911       

 تعداد تست انجام شده  4658

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۹