آبان ماه واحد بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۱۱۳۹

عملکرد بهداشت خانواده د رمورخ آبان ماه 99

  1. برگزاری کمیته مرگ مادر درمورت
  2. برگزاری جلسه آموزشی سناریو مرگ مادر باردار
  3.  بازدید از مراکز نگهداری سالمندان حاجی آباد وابراهیم آباد وامام جواد (ع)
  4. پیگیری فعال  مادران شیرده ونوزادان کرونا مثبت
  5.  پیگیری فعال مورد  مادر باردار پرخطر وپسخوراند های ارسالی از بیمارستانها ومراکز آموزشی درمانی
  6.  پیگیری فعال مادران باردار کرونا مثبت وپیگیری روزانه مادران کرونا مثبت در مراکز محیطی وتوسط ماماههای مراکز وپایگاهها وغربالگری هفتگی کووید مادران باردار
  7. برگزاری کمیته توبکتومی جهت بررسی پرونده متقاضیان وصدور مجوز در تاریخ 99/8/18
  8. جمع آوری اطلاعات مادران باردار پر خطر از کلینیک کوثر وکلینیک امام رضا
  9. جمع آوری اطلاعات مادران باردار پر خطر از مطب های بخش خصوصی جهت لینک به خدمات بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی (مورد )

کلید واژه ها: عمل کرد

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۹