آبان بهداشت محیط

تعداد بازدید:۳۰۳

تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن  584مورد

تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی4853 مورد

کلرسنجی آب آشامیدنی 3102 مورد

نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل1006 مورد

کلید واژه ها: عملکرد بهداشت محیط

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱