آذر ماه بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۱۲۱۸

 

1-با ز آموزی  غیر حضوری تسهیل چالشهای شیر دهی

2-برگزاری وبینار اپیک (بهبود کیفیت مبتنی بر شواهد )برای کلیه گروههای هدف با هدف کمی کاهش فوت نوزادی وارتقا ء کیفیت مراقبت پیش از بارداری در تاریخ 11/9/99

3-  5 بازدید از مراکز نگهداری سالمندان حاجی آباد وابراهیم آباد وامام جواد (ع)

4- پیگیری فعال  مادران شیرده ونوزادان کرونا مثبت

5- پیگیری فعال 371مورد  مادر باردار پرخطر وپسخوراند های ارسالی از بیمارستانها ومراکز آموزشی درمانی

6-31مورد پیگیری فعال مادران باردار کرونا مثبت وپیگیری روزانه مادران کرونا مثبت در مراکز محیطی وتوسط ماماههای مراکز وپایگاهها وغربالگری هفتگی کووید مادران باردار

7-برگزاری کمیته توبکتومی جهت بررسی پرونده متقاضیان وصدور مجوز در تاریخ 18/9/99

8- برگزاری کمیته حفظ وارتقاء باروری در تاریخ 18/9/99

9- برگزاری کمیته هماهنگی با فوریت ها در جهت آمادگی برای مراقبت مادر ونوزاد در مناطق دور از دسترس وطرح اسکان موقت با شروع فصل سرما وبارش های شدید در تاریخ 29/9/99

10- جمع آوری اطلاعات مادران باردار پر خطر از کلینیک کوثر وکلینیک امام رضا

11- جمع آوری اطلاعات مادران باردار پر خطر از مطب های بخش خصوصی جهت لینک به خدمات بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی (58مورد )

12- گزارش گیری هفتگی شاخص مشاوره باروری سالم (ماما وغبر پزشک) وتحلیل وآنالیز اطلاعات وهدف گذاری جهت ارتقاء شاخص به میزان 100 درصد تا پایان سال 99

13-بازدید از مراکز زینب کبری وفاطمیه مرزیجران وهزاوه وتکمیل چک لیست طرح حاج قاسم سلیمانی

14- پیگیری فعال نوزاد پر خطر وپیگیری رتینوپاتی در نوزادان

کلید واژه ها: عمل کرد

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹