بهداشت محیط آذر.

تعداد بازدید:۱۲۰

تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن521 مورد

تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی4597 مورد

کلرسنجی آب آشامیدنی 2895 مورد

نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل998 مورد

کلید واژه ها: آذر بهداشت اراک