مهر ۱۴۰۱ بهداشت محیط

تعداد بازدید:۴۹۱

تعداد602مورد بازدیدهای بهداشتی از اماکن

تعداد 4752مورد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

2845موردکلرسنجی آب آشامیدنی

955مورد نمونه برداری ازمواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل

کلید واژه ها: بهداشت مهر محیط