دی ماه بهداشت محیط

تعداد بازدید:۹۷۴

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 2414 مورد

-         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5845 مورد

-         کلرسنجی آب آشامیدنی 3158 مورد

-         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل647 مورد

کلید واژه ها: عملکرد واحدها

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۹