دی ماه۱۴۰۰- بهداشت محیط

تعداد بازدید:۸۵۷

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 811 مورد

-         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 4953 مورد

-         کلرسنجی آب آشامیدنی 3102 مورد

-         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل938 مورد

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰