مردادماه۱۴۰۱- بهداشت محیط

تعداد بازدید:۴۷۵

تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 520 مورد

تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی4251 مورد

کلرسنجی آب آشامیدنی 3120 مورد

نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل997 مورد

کلید واژه ها: عملکرد -بهداشت - اراک-محیط-سلامت

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۴۰۱