شهریور ماه۱۴۰۱- بهداشت محیط

تعداد بازدید:۵۱۸

تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 570 مورد

تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی4398 مورد

کلرسنجی آب آشامیدنی 3209 مورد

نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل853 مورد

کلید واژه ها: عملکرد -بهداشت - اراک-محیط-سلامت

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۴۰۱