بهداشت محیط آبان ماه

تعداد بازدید:۸۷۳

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 1185 مورد

-         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5271 مورد

-         کلرسنجی آب آشامیدنی 3155 مورد

-         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل901 مورد

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰