آذر ماه۱۴۰۰- بهداشت محیط

تعداد بازدید:۸۸۸

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 945 مورد

-         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5102 مورد

-         کلرسنجی آب آشامیدنی 2914 مورد

-         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل842 مورد

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۴۰۰