بهمن ماه- بهداشت محیط

تعداد بازدید:۷۹۴

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 745 مورد

-         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 5324 مورد

-         کلرسنجی آب آشامیدنی 3098 مورد

-         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل811  مورد

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۰