آبان ماه

تعداد بازدید:۹۵۷

-         تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن 3045 مورد

-         تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 7011 مورد

-         کلرسنجی آب آشامیدنی 3315 مورد

-         نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل 459 مورد

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۹