شهریور ماه واحد بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۱۱۰۳
  1. برگزاری کمیته نوزادی در تاریخ 25/6/99
  2. پیگیری فعال مورد  مادر باردار پرخطر وپسخوراند های ارسالی از بیمارستانها ومراکز آموزشی درمانی
  3. پیگیری فعال  مادران شیرده ونوزادان کرونا مثبت
  4. مورد پیگیری فعال مادران باردار کرونا مثبت وپیگیری روزانه مادران کرونا مثبت در مراکز محیطی وتوسط ماماههای مراکز وپایگاهها وغربالگری هفتگی کووید مادران باردار
  5. اجرای بسته بازنگری شده کودک سالم در کلیه مراکز تحت پوشش
  6. جمع بندی لیست پیگیری رتینوپاتی از مراکز
  7. اجرای دستورالعمل اداره باروری سالم مبنی بر خود داری از توزیع وارائه اقلام مرتبط با خدمات مراقبت باروری ویژه وتنظیم صورت جلسه در این زمینه

کلید واژه ها: عملکرد واحدها

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۹