آبان ماه آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۳۱۶

تعداد مراجعین به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اراکدر  آبان  742         

تعداد تست انجام شده3796

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۹