معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی : دکتر امیر الماسی حشیانی
مرتبه علمی : استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

رشته تحصیلی : اپیدمیولوژی

شماره تماس : 08634173520

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۱۰