مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده پیراپزشکی اراکبرنامه درسی

برنامه درسی

برنامه درسی کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل  

کمیته ارزیابی آموزش در بالین

اعضای کمیته ارزیابی آموزش در بالین خانم نازنین امینی:مسئول آقای دکتر سید سعید حسنی آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی خانم دکترفاطمه  سیف آقای دکتر محمد صیادی خانم منصوره کریمی کیا خانم محبوبه خسروانی آقای حامد پرنیخ

گروه تکنولوژی اتاق عمل

           با ارج نهادن به تلاش های شما دانشجویان گرامی کسب عنوان  رتبه اول و دوم و سوم  را در رشته تکنولوژی اتاق عمل در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 تبریک عرض  می نماییم . موفقیت روزافزون شما را از خداوند سبحان ...

اعضای شورای EDO

آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی آقای دکتر محمد صیادی خانم دکتر فاطمه سیف خانم دکتر فاطمه قهرمانی آقای دکتر سید سعید حسنی خانم معصومه نوروزی خانم منصوره کریمی کیا خانم نازنین امینی خانم محبوبه خسروانی آقای حامد پرنیخ  

شورای ارزیابی آموزش در بالین

آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی آقای دکتر سید سعید حسنی خانم دکتر فاطمه سیف خانم منصوره کریمی کیا خانم محبوبه خسروانی

شورای EDO

اعضاء شورای EDO آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی آقای دکتر محمد صیادی خانم دکتر فاطمه سیف خانم دکتر فاطمه قهرمانی آقای دکتر سید سعید حسنی خانم معصومه نوروزی خانم منصوره کریمی کیا خانم نازنین امینی خانم محبوبه خسروانی آقای حامد پرنیخ

فرایندهای پژوهشی

فرایندهای پژوهشی

فرایندهای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی اراک      فرایند تصویب طرح پژوهشی دانشکده پیراپزشکی     فلوچارت تصویب طرح پژوهشی دانشکده پیراپزشکی  

فرایندهای EDO

فرایند بررسی و تصویب طرح درس و طرح دوره در کمیته طرح درس  فلوچارت بررسی و تصویب طرح درس و طرح دوره در کمیته طرح درس فرایند بررسی و ارزیابی کمیته ارزیابی آزمونها                    ...