واحد نظارت بر داروخانه ها

تعداد بازدید:۲۲۱۶
واحد نظارت بر داروخانه ها
 
        رئیس اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
        دکتر مجتبی بابائی
         اراک – کوی مصطفی خمینی – گلستان6 – ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک
            تلفن   33673917– 086
        
        
آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷