سامانه تلفنی ۱۹۰

سامانه تلفنی ۱۹۰

 

اطلاع رسانی دارو وسموم: 
 
 سامانه تلفنی: 190
 
تلفن :0863378629
 
 
اطلاع از مصرف صحیح داروها
 
اطلاع از عوارض داروها
 
نحوه مصرف دارو در کودکان وزنان باردار
 
اطلاع از نحوه تهیه داروهای کمیاب
 
آشنایی با سموم وعوارض آنها
 
آشنایی با مواد مخدر وعوارض آنها
 
شکایت از داروخانه ها :تلفن : 08633673917
آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۲۷۷