شرح وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

شرح وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

اخذ و بررسی نسخ پزشکان و ثبت اطلاعات و آنالیز دیتا ها
ارزیابی الگوی تجویز داروی پزشکان
عضویت و ارائه نتایج بررسی ها در کمیته های دانشگاهی و کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو
تهیه محتوای آموزشی جهت گروه های مختلف مخاطبان از جمله پزشکان، داروسازان و مردم
برگزاری برنامه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی جهت عموم مردم در خصوص مصرف منطقی دارو
برگزاری جلسات کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو
افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به مصرف منطقی دارو

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۴۱