غذایی و آشامیدنی


واحد صدور پروانه های غذایی و آشامیدنی

 مجوزهای بهداشتی شامل پروانه های بهره برداری، مسئول فنی، ساخت ، تمدید یا اصلاح پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب ومجوزهای موردی شامل تغییر وزن و نوع بسته بندی، تغییر نام محصول یا موسسه، استفادهاز ظرفیت های خالی کارخانجات،  هم چنین صدور مجوز واردات و گواهی بهداشت برایصادرات محصولات  غذایی و اشامیدنی می باشد که   با توجه به ضوابط، مقررات و دستورالعمهای صادره جهت تولید، نگهداری، توزیع و فروش این محصولات صادر میشود.
- پروانه بهره برداری:
  پس از احراز شرایط فنی و بهداشتی و کنترل کیفی و آمادگی واحد برای تولید محصولاتدر زمینه تائید شدهپروانه بهره برداری بهداشتیصادر می گردد.   
 
   گردش کار صدور پروانه بهره برداری بهداشتی
1-ارائه درخواست ازطرف واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علومپزشکی
2- تحویل و بررسی مدارک توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 
3- بررسی انطباق محل با ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات و نقشه تائید شده و حداقل ضوابط فنی وبهداشتی توسط اداره نظارت
 
4-  طرح و بررسی مدارک در کمیته فنی پروانه بهره برداری بهداشتی  معاونت غذا و دارو دانشگاه جهت صدور رای
       
5- استعلام اختصاص شماره پروانه بهره برداری از اداره کل نظارت بر موادغذایی و آشامیدنی در صورت تایید کمیته فنی
 
6- صدور پروانه بهرهبرداری توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 
7- ارسال رونوشت پروانه صادره و کلیه مدارک  به اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی وبهداشتی
 
8-  بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
9-  در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وبهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص
 
پروانه مسئول فنی:
   پروانه مسئول فنی گواهینامه صلاحیت علمی و فنی مسئول کنترل کیفی مستقر در واحد تولیدی می باشد.
   پروانه مسئول فنی پس از صدور پروانه بهره برداری صادر میگردد.
 
   3- پروانه ساخت:
   به مدرکی اطلاق میشود که برای هر محصول با ترکیب،میزان مواد اولیه  و ویژگیهای معین فرمول ساخت تایید شده توسط در آن درج شده باشد.
 این مدرک مجوزنهایی وزارت بهداشت برای تولید فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و هرکالای دارای پروانه مذکور مجاز به عرضه و مصرف می باشد 
     گردش کار صدور پروانه ساخت 
 1- ارائه درخواست به انضمام مدارک لازم توسط واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
2- بررسی مدارک ارائه شده توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
3- طرح و بررسی فرم ساخت درکمیته فنی پروانه ساخت اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی جهت صدور رای
 
4-  صدور پروانه ساخت توسط معاونت غذا و دارو در صورت تایید کمیته فنی
 
5- ارسال رونوشت پروانه صادره و کلیه مدارک لازم به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
6-  بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
7- درصورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص.

کارشناسان واحد صدور پروانه های بهداشتی فراورده های غذایی و آشامیدنی:
1-  خانم مهندس آیدا غفاری
2- خانم مهندس آذر مختاری
3- خانم مهندس مریم کلبعلی
4-خانم مهندس مریم رئوفی
5- خانم مهندس فائزه شریف نژاد
 
 گردش کار صدور پروانه مسئول فنی
1-معرفی مسئول فنی واجد شرایط به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی    
2-  تحویل و بررسی مدارک ارائه شده و انطباق باچارت مسئولین فنی  توسط ادارهنظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
3- طرح و بررسی مدارک در کمیته فنی پروانه مسئول فنی معاونت غذا و دارو دانشگاه جهت صدوررای
 
4-  صدور پروانه مسئول فنی توسط اداره نظارت بر مواد غذایی در صورت تایید کمیته فنی
 
5- ارسال رونوشت پروانه صادره و کلیه مدارک لازم به اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 
6-  بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
7- در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت، پیگیری مراتب توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی وبهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص
 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۰۸