آرایشی و بهداشتی


واحد صدور پروانه های آرایشی و بهداشتی

 مجوزهای بهداشتی شامل پروانه های بهره برداری، مسئول فنی، ساخت ، تمدید یا اصلاح پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهای موردی شامل تغییر وزن و نوع بسته بندی، تغییر نام محصول یا موسسه، استفاده از ظرفیت های خالی کارخانجات،  هم چنین صدور مجوز واردات و گواهی بهداشت برای صادرات محصولات  آرایشی و بهداشتی می باشد که   با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العمهای صادره جهت تولید، نگهداری، توزیع و فروش این محصولات صادر می شود.
-پروانه بهره برداری بهداشتی:
  پس از احراز شرایط فنی و بهداشتی و کنترل کیفی و آمادگی واحد برای تولید محصولات در زمینه تائید شده پروانه بهره برداری بهداشتی صادر می گردد.   
 
   گردش کار صدور پروانه بهره برداری بهداشتی
 

                1- ارائه درخواست از طرف واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

                2- تحویل و بررسی مدارک توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
                3-بررسی انطباق محل با ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات و نقشه تائید شده و حداقل ضوابط فنی و بهداشتی توسط اداره نظارت
 
                4- طرح و بررسی مدارک در کمیته فنی پروانه بهره برداری بهداشتی  معاونت غذا و دارو دانشگاه جهت صدور رای
       
                5-  استعلام اختصاص شماره پروانه بهره برداری از اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در صورت تایید کمیته فنی
 
                6- صدور پروانه بهره برداری توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
                7- ارسال رونوشت پروانه صادره و کلیه مدارک  به اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 
                8- بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
                9- در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص
 
                                     2- پروانه مسئول فنی:
   پروانه مسئول فنی گواهینامه صلاحیت علمی و فنی مسئول کنترل کیفی مستقر در واحد تولیدی می باشد.
   پروانه مسئول فنی پس از صدور پروانه بهره برداری صادر می گردد.
 
   

   3-پروانه ساخت:

   به مدرکی اطلاق میشود که برای هر محصول با ترکیب،میزان مواد اولیه  و ویژگیهای معین فرمول ساخت تایید شده توسط در آن درج شده باشد.
  این مدرک مجوز نهایی وزارت بهداشت برای تولید فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی بوده و هر کالای دارای پروانه مذکور مجاز به عرضه و مصرف می باشد.  
     گردش کار صدور پروانه ساخت 
 

 

                1- ارائه درخواست به انضمام مدارک لازم توسط واحد تولیدی به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
                 2- بررسی مدارک ارائه شده توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
                 3- طرح و بررسی فرم ساخت در کمیته فنی پروانه ساخت اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی جهت صدور رای
 
                 4- صدور پروانه ساخت توسط معاونت غذا و دارو در صورت تایید کمیته فنی
 
                 5- ارسال رونوشت پروانه صادره و کلیه مدارک لازم به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
                 6- بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
                 7- درصورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت، پیگیری مراتب توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص.

کارشناسان واحد صدور پروانه های بهداشتی فراورده های آرایشی و بهداشتی:
1- خانم مهندس فریده گلستانی
2- خانم مهندس ریتا احمدی
3- خانم مهندس عادله حسینی زاده
 

 گردش کار صدور پروانه مسئول فنی 
 

              1- معرفی مسئول فنی واجد شرایط به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی    

               2-  تحویل و بررسی مدارک ارائه شده و انطباق با چارت مسئولین فنی توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

               3- طرح و بررسی مدارک در کمیته فنی پروانه مسئول فنی معاونت غذا و دارو دانشگاه جهت صدور رای
 
               4- صدور پروانه مسئول فنی توسط اداره نظارت بر مواد غذایی در صورت تایید کمیته فنی
 
               5- ارسال رونوشت پروانه صادره و کلیه مدارک لازم به اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 
               6- بررسی پروانه صادره توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
 
               8- در صورت اعلام نواقص از طرف اداره کل نظارت، پیگیری مراتب توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه تا رفع نواقص

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۳۰