معرفی و شرح وظایف واحد  

      شرح وظایف عملکرد واحد نظارت بر داروهای اعتیاد آور  
 
 
o        تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز استان بر اساس آمار مصرفی از وزارت بهداشت و درمان بر اساس فاصله زمانی   سه ماه  یکبار
 
o        ثبت دفاتر ، انبارداری ، تأمین فضا و شرایط مناسب برای نگهداری داروها
 
 
o        تحویل دارو به واحدهای درمانی تحت پوشش (بیش واحد دولتی وخصوصی)براساس استوک های از قبل تعیین شده
 
o        تحویل دارو به واحدهای جدید بر اساس ارائه مدارک قانونی لازم و پس از انجام کارشناسی از محل و در نظر گرفتن    نوع و وسعت کار آن مرکز و بر مبنای تعیین استوک
 
 
o        بررسی نسخ و دفاتر پلمپ شده واحدهای درمانی تحت پوشش که جهت تحویل مجدد دارو مراجعه  می نمایند.
 
o        کاهش و یا افزایش تعداد و انواع داروهای مخدر استوک مراکز درمانی براساس روند مصرف دارو در آن واحد
 
 
o        بازرسی از واحدهای درمانی و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی بر اساس چک لیست های موجود .
 
 
o        بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانی که اظهار نظر یک مرجع بالاتر    از پزشک برای تأیید تحویل دارو لازم است .
 
o        دریافت پوکه آمپولهای مصرف شده توسط واحدهای درمانی و بیمارستان سرپایی ، که پس از برسی و مطابقت آنها با موارد دریافتی نسبت به لیست بندی و انبار داری آن تا زمان امحاء اقدام می گردد .
 
 
o        امحاء پوکه آمپولها با حضور مسئولین ذیربط و تنظیم صورت جلسه بصورت برنامه زمانبندی شده
 
o        عیادت ازبیماران بستری در منزل و بررسی چگونگی روند مصرف دارو و تهیه گزارش طی چک لیست های موجود .
 
 
o        اخذتعهدنامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار نگیرد .
آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۹۱