فرآیند تحویل داروی مخدر

تعداد بازدید:۵۳۳۶
 
فرایندتحویل داروی مخدر به مراکز درمانی
 
1- مراجعه نماینده بیمارستان یا مسئول فنی داروخانه به اداره مواد اعتیاد آور 
2-بررسی نسخ و دفاتر بیمارستان و پوکه های داروی معرفی و درخواست دارویی بیمارستان توسط کارشناس مربوطه 
3- صدور فاکتور با توجه به موجودی دارو در انبار و موجودی داروخانه بیمارستان
4- تحویل دارو 
مستندات:
ضوابط ابلاغی به شماره 7405/د مورخ26/07/79
مدت ارائه خدمت :
30 دقیقه الی 3 ساعت (بر اساس تعداد نسخ و پوکه های ارسالی بیمارستانها)
 
 
 
 
 
فرایند تحویل داروی مخدر به بیماران سرطانی یا صعب العلاج
 
الف) مراحل تحویل داروبه بیماران سرطانی
1-       تحویل مدارک به شرح ذیل توسط بیمار یا اقوام درجه یک بیمار :
1-1- اصل برگه پاتولوژی یا نتیجه بیوپسی سی تی اسکن MRI که دال بربیماری باشد
2-1-گواهی پزشک مبنی بر بیماری
3-1-نسخه پزشک (نوع دارو - دوز مصرفی - تعداد مصرف دارو در یک ماه - مهر  امضا کامل پزشک –
      4-1- اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه بیمار وکارت ملی
      5 -1-تکمیل فرم تعهد نامه دریافت دارو با ذکر کامل مشخصات گیرنده دارو - آدرس کامل منزل بیمار - شماره تلفن و امضا 
2- بررسی مدارک اخذ شده و آدرس سکونت بیمار توسط کارشناس مربوطه
3- در صورت تکمیل بودن مدارکبا صدور فاکتور تحویل دارو به بیمار یا همراه در نوبت بعدی اصل شناسنامه فاکتور فروش قبلی و تحویل دادن پوکه های آمپول و قرص و نسخه مجدد
4- در صورت هر گونه اشکال در مدارک پزشکی بیمار ارجاع پرونده بیمار به کمیسیون پزشکی 
5- در صورت موافقت کمیسیون پزشکی تحویل دارو به بیمار
6- در صورت عدم موافقت کمیسیون پزشکی عدم دارو به بیمار
ب) بیماران صعب العلاج
1- اخذ نامه از پزشک معالج
2-ارائه نامه پزشک به همراه مستندات مربوط به مدیریت نظارت بر مدیریت نظارت بر امور دارو ومواد مخدر
3-بررسی توسط کمیسیون پزشکی
4- صدور فاکتور وارائه دارو در صورت تائید کمیسیون 
مستندات :
ضوابط ابلاغی به شماره 7405/د مورخ 79/7/26 
مدت ارائه خدمت 45 دقیقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرایند تحویل داروی مخدر به مراکز ترک اعتیاد
 
1- مراجعه مسئول فنی مرکز
2- بررسی نسخ و دفاتر مراکز و بیلسترهای قرص های مصرفی و درخواست تعیین سهیمه 
3- صدور فاکتور با توجه به سهمیه تعیین شده و موجودی دارو در انبار 
4- تحویل دارو
 
 
آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷