مطالب مرتبط با کلید واژه

خارج از شبکه توزیع


جلوگیری از عرضه ۳۰۰۰ سوسپانسیون آزیترومایسین از خارج از شبکه توزیع در استان

معاون غذا و دارو اراک بیان کرد: با بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو؛ ۳۰۰۰ سوسپانسیون آزیترومایسین که خارج از شبکه توزیع عرضه شده بود به داخل شبکه توزیع استان برگشت.

ادامه مطلب