مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیسیون ماده 20


در کمیسیون ماده ۲۰ مطرح شد؛

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در دانشگاه علوم پزشکی اراک/ نظارت، تامین و ارائه خدمات دارویی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز گالری

در جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها به ۹ پرونده رسیدگی و بر نظارت، تامین و ارائه خدمات دارویی در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز در استان تاکید شد.

ادامه مطلب

برگزاری کمیسیون ماده ۱۱ و ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی اراک گالری

کمیسیون ماده ۱۱ و ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور دکتر امانی رییس دانشگاه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، رییس سازمان نظام پزشکی، معاونین غذا و دارو، درمان و دیگر مسئولین در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب

چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها در سال جاری برگزار شد

چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های خصوصی و توزیع در سالجاری با حضور دکتر امانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک، دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، مدیر اداره داروی معاونت، رئیس انجمن داروسازان و دیگر اعضاء برگزار شد.

ادامه مطلب

موافقت با درخواست تاسیس ۲ داروخانه شبانه روزی در استان

مدیر اداره داروی معاونت غذا و دارو خبر داد: در جلسه ی کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها با درخواست تبدیل سرویس فعالیت ۲ داروخانه روزانه به شبانه روزی در خمین و اراک و تمدید فعالیت ۲ داروخانه شبانه روزی در شهر اراک موافقت شد.

ادامه مطلب

موافقت با درخواست تاسیس سه داروخانه شبانه روزی در استان

مدیر اداره داروی معاونت غذا و دارو خبر داد: در جلسه ی کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها با درخواست تبدیل سه داروخانه روزانه به شبانه روزی در خمین و اراک و تاسیس یک باب داروخانه روزانه در شهر اراک موافقت شد.

ادامه مطلب

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها در سال جاری گالری

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان، دکتر دبیر و دکتر خدمتی عضو انجمن داروسازان در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها در سال جاری

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان، دکتر دبیر و دکتر خدمتی عضو انجمن داروسازان در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد؛

هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها در سال جاری

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان، دکتر دبیر و دکتر خدمتی عضو انجمن داروسازان در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب

پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان، دکتر دبیر و دکتر خدمتی عضو انجمن داروسازان در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک مطرح کرد؛

سومین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان و دکتر خدمتی عضو انجمن داروسازان در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک مطرح کرد؛

اولین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها به صورت ویدیو کنفرانس

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت، دکتر نعمتی مدیر بازرسی دانشگاه، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان، دکتر اسماعیلیان عضو انجمن داروسازان و دکتر دبیر عضو کمیسیون به صورت ویدیو کنفرانس در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک مطرح کرد؛

آخرین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه هادر سال جاری به صورت ویدیو کنفرانس

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت،دکتر نعمتی مدیر بازرسی دانشگاه، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان، دکتر اسماعیلیان عضو انجمن داروسازان و دکتر دبیر عضو کمیسیون به صورت ویدیو کنفرانس در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب

نهمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه هادر سال جاری به صورت ویدیو کنفرانس

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت،دکتر نعمتی مدیر بازرسی دانشگاه، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان، دکتر اسماعیلیان عضو انجمن داروسازان و دکتر دبیر عضو کمیسیون به صورت ویدیو کنفرانس در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

ششمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه هادر سال جاری به صورت ویدیو کنفرانس

ششمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت،دکتر نعمتی مدیر بازرسی دانشگاه، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان، دکتر اسماعیلیان عضو انجمن داروسازان و دکتر دبیر عضو کمیسیون به صورت ویدیو کنفرانس در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های استان مرکزی در سال جاری

پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت،دکتر نعمتی مدیر بازرسی دانشگاه، دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان، دکتر اسماعیلیان عضو انجمن داروسازان و دکتر دبیر عضو کمیسیون در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های استان مرکزی در سال جاری

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی مدیر اداره داروی معاونت،مدیران دارویی دانشکده علوم پزشکی ساوه و دبیر انجمن داروسازان در دفتر معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

برگزاری سومین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های استان مرکزی در سال جاری

سومین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی سرپرست اداره داروی معاونت،دکتر احدزاده رئیس انجمن داروسازان،دکتر اسماعیلیان عضو انجمن داروسازان و دکتر ناظری رئیس اداره امور داروخانه ها در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

برگزاری اولین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های استان مرکزی در سال جاری

اولین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ در سال جاری با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو، دکتر محسنی سرپرست اداره داروی معاونت، دکتر نعمتی مدیر بازرسی دانشگاه و دیگر اعضاء در دفتر معاونت غذا و دارو تشکیل شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های استان مرکزی

کمیسیون قانونی ماده ۲۰ دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، معاون غذا و دارو، مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه و جمعی دیگر از اعضاء و مسئولین دانشگاه در راستای بررسی پرونده های مرتبط با امور داروخانه ها و شرکت های پخش برگزار گردید.

ادامه مطلب