اخبار اسلایدی

اعلام رای کمیته فنی و قانونی آرایشی و بهداشتی در خصوص صدور و تمدید مجوز شرکت پخش سراسری و صدور و تمدید مجوز مسئول فنی شرکت پخش

موضوع: اعلام رای کمیته فنی و قانونی آرایشی و بهداشتی در خصوص صدور و تمدید مجوز شرکت پخش سراسری و صدور و تمدید مجوز مسئول فنی شرکت پخش

ادامه مطلب