نظرسنجی

عملکرد دانشکده بهداشت
 • .به نظر شما دانشکده بهداشت در خصوص پیشبرد اهداف دانشجویان چگونه عمل کرده است؟
  0
 • 1
 • یک مورد را انتخاب کنید*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  2
 • نظر شما*توضیح بیشتر
  3