مدیر امور عمومی مجتمع الغدیر

تعداد بازدید:۶۴۱

نام و نام خانوادگی:  مرتضی چزانی شراهی

سمت: سرپرست اداره امور عمومی ساختمان الغدیر

مدرک تحصیلی: 

پست الکترونیک: 

تلفن تماس: 33676600-086

 

شرح وظایف

 • تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور اداری و مالی
 • تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امورخدمات عمومی
 • تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور کارپردازی
 • تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امورتدارکات و انبار
 • تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور دفتر و بایگانی
 • تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور تاسیسات
 • تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور انتظامات و نقلیه دانشکده
 • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • صدور دستوالعمل ها و ضوابط مربوط
 • نظارت در تنظیم بودجه و امور مربوط
 • شرکت در کمیسیونها ، سیمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

کلید واژه ها: امور عمومی مجتمع الغدیر مهندس آل یاسین مرتضی چزانی شراهی

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۹