اساتید هیئت علمی کارشناسی بهداشت عمومی

مدیر گروه مهندسی بهداشت عمومی : دکتر محسن شمسی

شماره تماس :33684615-086   

تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :270
آدرس cv2
استاد  گروه مهندسی بهداشت عمومی : دکتر محبوبه خورسندی
شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :274
آدرس cv2
استاد گروه مهندسی بهداشت عمومی : دکتر نسرین روزبهانی
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv2
استاد  گروه مهندسی بهداشت عمومی : دکتر راحله سلطانی
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv1
آدرس cv2

 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۹۴۴