اساتید هیئت علمی مهندسی بهداشت محیط

 
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر محمدجواد قنادزاده
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :288
 
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط : مهندس محمدصادق رجائی
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :284
 
 
استاد  گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :292
 

استاد  گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر علی کولیوند
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :284
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر سید حامد میر حسینی
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :292
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر بهروز کریمی
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :292

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۱۰