اساتید هیئت علمی مهندسی بهداشت محیط

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر محمدجواد قنادزاده
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :288
 
گروه مهندسی بهداشت محیط : مهندس محمدصادق رجائی (بازنشسته )
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :284
گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :292
گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر علی کولیوند
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :284
گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر سید حامد میر حسینی
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :292
گروه مهندسی بهداشت محیط : دکتر بهروز کریمی
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :292

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۵۸