اعضای کمیته پژوهش در آموزش و توانمند سازی اعضای هیات علمی EDO

تعداد بازدید:۲۲۲

سرکار خانم دکتر مریم زمانیان

سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی

جناب آقای دکتر محسن شمسی

جناب آقای دکتر حامد جعفری

سرکار خانم محبیان

 

کلید واژه ها: دکتر مریم زمانیان دکتر نسرین روزبهانی دکتر محسن شمسی دکتر حامد جعفری

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹