برنامه هفتگی اساتید گروه اپیدمیولوژی

تعداد بازدید:۹۱

 

برنامه هفتگی آقای دکتر مرادزاده

ایام هفته 8-10 10-12 12-14 14-16
شنبه کمیته کووید 19 اپیدمیولوژی - روش تحقیق کمیته عفونت های بیمارستانی شورای انتشارات دانشگاه 
یکشنبه اپیدمیولوژی محیط شورای پژوهشی روش تحقیق شورای پژوهشی
دوشنبه مشاوره  روش تحقیق مشاوره  شورا فناوری دانشگاه 
سه شنبه اصول و روش های اپیدمیولوژی اصول و روش های اپیدمیولوژی مشاوره  پژوهش
چهارشنبه پژوهش پژوهش مشاوره  پژوهش

 

 

برنامه هفتگی آقای دکتر الماسی

ایام هفته 8-10 10-12 12-14 14-16
شنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش
یکشنبه اپیدمیولوژی پرستاری روش تحقیق هوشبری جلسه پژوهش
دوشنبه روش تحقیق ارشد محیط جلسه مشاوره پژوهش
سه شنبه پژوهش روش تحقیق ارشد مامایی مشاوره  پژوهش
چهارشنبه روش تحقیق پرستاری اپیدمیولوژی ن ب ع جلسه  پژوهش

 

 

برنامه هفتگی خانم دکتر زمانیان

ایام هفته 8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه        
یکشنبه        
دوشنبه        
سه شنبه        
چهارشنبه        

 

کلید واژه ها: برنامه هفتگی اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰