کارشناسان EDO

Jane

جناب آقای دکتر سیدحامد میرحسینی

مسئول اساتید مشاور

مدرک تحصیلی :PhD / مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :

شماره داخلی :292

Mike

سرکار خانم مژگان جدیدی

کارشناسEDO دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

شماره تماس :

شماره تماس داخلی :275

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۵۷