کارشناسان آموزش

 کارشناس محترم گروه مهندسی بهداشت حرفه ای :سرکار خانم گیتی راجی 

 مدرک تحصیلی فعلی : کارشناسی علوم تربیتی

 شماره تماس تلفنخانه :33662024-086

 شماره تماس داخلی :259

 

 کارشناس محترم گروه مهندسی بهداشت محیط :سرکار خانم مریم ساریخانی 

 مدرک تحصیلی فعلی : کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 شماره تماس تلفنخانه :33662024-086

 شماره تماس داخلی :276

 

کارشناس محترم گروه مهندسی بهداشت عمومی : سرکار خانم فاطمه عقیقی طالع

مدرک تحصیلی فعلی : کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر

شماره تماس تلفنخانه :33662024-086

شماره داخلی :259

 

شرح وظایف کارشناسان آموزش:

 •  انجام امور مربوط به صدور تاییدیه های مدارک تحصیلی برای موسسات و سازمانهای مختلف.
 • انجام کلیه امور مربوط به فارغ التحصیلی
 • انجام کلیه امور ثبت نام دانجشویان جدیدالورود
 • انجام کلیه امور انتخاب واحد - حذف و اضافه -تاییدیه انتخاب واحد - حذف اضطراری
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 • ارائه واحد مهمانی و انتخاب واحد مهمانی
 • صدور کارنامه و ارسال آن به معاونت آموزش دانشگاه
 • صدور لیست حضور و غیاب دانشجویان و کنترل حضور و غیاب دانشجو و استاد
 • نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویانی که از طریق مسابقات ورودی پذیرفته میشوند.
 • کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگردان اول.
 • تهیه کاتولوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی.
 • ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آئین نامه کمتر باشد.
 • امضاء تاییدیه های مدارک تحصیلی، گوهینامه موقت، دانشنامه ها و ریزنمرات امتحانی فارغ التحصیلان.
 •  انجام امور مربوط به صدور تاییدیه ها، دانشنامه ها و گواهینامه های تحصیلی.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی، تهیه و تنظیم گزارشهای تحصیلی و تهیه لیست و ریزنمرات و غیره.
 • نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده 
 • انجام کلیه امور امتحانات(تکثیر سوال -مراقب امتحان-ارسال نمرات)
 • انجام سایر امور مربوط

 

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۶۷