کارشناسان آموزش

تعداد بازدید:۲۲۶۸
Jane

سرکار خانم سیما حمیدی 

کارشناس گروه مهندسی بهداشت عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت دولتی

شماره تماس :33662024-086

شماره داخلی :259

Mike

سرکار خانم مریم ساریخانی

کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم آزمایشگاهی

شماره تماس :33662024-086

شماره تماس داخلی :276

John

سرکار خانم گیتی راجی

کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم تربیتی

شماره تماس :33662024-086

شماره تماس داخلی :259

شرح وظایف

 • انجام کلیه امور مربوط به فارغ التحصیلی
 • انجام کلیه امور ثبت نام دانجشویان جدیدالورود
 • انجام کلیه امور انتخاب واحد - حذف و اضافه -تاییدیه انتخاب واحد - حذف اضطراری
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 • ارائه واحد مهمانی و انتخاب واحد مهمانی
 • صدور کارنامه و ارسال آن به معاونت آموزش دانشگاه
 • صدور لیست حضور و غیاب دانشجویان و کنترل حضور و غیاب دانشجو و استاد
 • نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویانی که از طریق مسابقات ورودی پذیرفته میشوند.
 • کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگردان اول.
 • تهیه کاتولوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی.
 • ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آئین نامه کمتر باشد.
 • امضاء تاییدیه های مدارک تحصیلی، گوهینامه موقت، دانشنامه ها و ریزنمرات امتحانی فارغ التحصیلان.
 • انجام امور مربوط به صدور تاییدیه ها، دانشنامه ها و گواهینامه های تحصیلی.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی، تهیه و تنظیم گزارش های تحصیلی و تهیه لیست و ریزنمرات و غیره.
 • نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی
 • انجام کلیه امور امتحانات(تکثیر سوال -مراقب امتحان-ارسال نمرات)
 • انجام سایر امور مربوط

کلید واژه ها: کارشناسان آموزش مهندسی بهداشت حرفه ای مهندسی بهداشت محیط مهندسی بهداشت عمومی گیتی راجی سیما حمیدی مریم ساریخانی دانشکده بهداشت اراک

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸