امور عمومی

مدیریت امور عمومی :  جناب آقای مجید رمضانی
 شماره تماس:  33686206 -086     
غیر مستقیم: 8-33662024 -086   داخلی:272

 

 شرح وظایف مدیریت امور عمومی دانشکده بهداشت :
- تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور اداری و مالی
- تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امورخدمات عمومی
- تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور کارپردازی
- تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امورتدارکات و انبار
- تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور دفتر و بایگانی
- تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور تاسیسات
- تعیین خط مشی ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور انتظامات و نقلیه دانشکده
 
       نمونه وظایف و مسئولیتها:
- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
- صدور دستوالعمل ها و ضوابط مربوط
- نظارت در تنظیم بودجه و امور مربوط
- شرکت در کمیسیونها ، سیمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۲۹