شرح وظایف واحد EDO

تعداد بازدید:۶۵

شرح وظایف
o    برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی
o    ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
o    ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران ، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش دردانشکده
o    ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
o    ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش
o    بررسی و بروز رسانی طرح درس اساتید دانشکده
 

کلید واژه ها: واحد EDO شرح وظایف دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۹