معاونت دانشکده بهداشت

    معاونت آموزش و پژوهش دانشکده بهداشت :  دکتر محسن شمسی             

     تخصص : دکتری آموزش بهداشت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

      تلفن تماس:33684615 -086            داخلی :270       

 مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

 • کارشناسی بهداشت عمومی. دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت . دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- دانشگاه تربیت مدرس تهران

 Emailmohsen_shamsi1360@yahoo.com  (

 Email: dr.shamsi@arakmu.ac.ir  (2   

 

فعالیتهای اجرایی :

 • مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مدیر گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دبیر شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دبیر شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول راه اندازی و پیگیری و اخذ مجوز تاسیس رشته کارشناسی بهداشت عمومی
 • عضو کمیته علمی سومین جشنواره کشوری شهید مطهری
 • سرپرست تیم المپیاد علمی دانشجویان اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی اراک به شیراز
 • مسئول حوزه عدالت در سلامت دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اراک 
 • مسئول پیگیری و راه اندازی رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • همکاری در راه اندازی و تاسیس رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول خانه بهداشت نمونه دانشکده پیراپزشکی – راه اندازی و تجهیز و توسعه این واحد 
 • مسئول کمیته علمی دانشجویان بهداشت مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول کارآموزی دانشجویان بهداشت خانواده و بهداشت مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 
 • ویراستار علمی و ادبی مجله ره آورد دانش – دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • مسئول راه اندازی رشته کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها 

 

شرح وظایف معاون آموزشی پژوهشی

 • اداره کلیه ی امور آموزشی دانشکده
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولین مربوطه
 •  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دانشکده
 •  تدوین پیشنهاد اصول اجرایی وظایف واحدهای وابسته
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
 •  تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده
 • برنامه ریزی آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط
 •  نظارت بر حسن اجرایی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به رئیس دانشکده
 • نظارت بر عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و مدیران گروه و انعکاس آن به رئیس دانشکده
 •  نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی با هماهنگی مسئولین ذیربط
 • ارزشیابی نهادی فعالیت های پژوهشی سالانه دانشکده
 • همکاری در ارائه خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی دانشکده
 • نظارت بر کلیه ی امور پژوهشی دانشکده و کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی
 • تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن 
آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۸۴