اساتید هیئت علمی مهندسی بهداشت حرفه ای

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای : دکتر فرهاد قمری 
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :283
آدرس cv2
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای : دکتر رضا تاجیک
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :283
آدرس cv2
 
 
استاد  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای : دکتر صادق صمدی
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :290
آدرس cv2
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای : مهندس محمدرضا توکل
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :290
آدرس cv1
آدرس cv2
استاد  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای : مهندس فاطمه تنها
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :297
آدرس cv2
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای : مهندس میلاد غلامی (بورسیه )
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :284
آدرس cv1
آدرس cv2
استاد  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای : دکتر مهدی اصغری 
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :288
آدرس cv1
آدرس cv2
استاد  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای : دکتر حامد آقایی
شماره تماس :33672024-086   
شماره داخلی :288
آدرس cv1
آدرس cv2

 

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۷۴۴